Igangværende forskningsaktiviteter

1. Forskningsbaseret speciale af Mira Stenberg Andersen & Tobias Sander Nielsen

Titel endnu ukendt

Formål med undersøgelsen:  Vores bidrag til praksisforskningsprojektet i LB vægter særligt ungeperspektiver omkring de unges deltagelse, herunder muligheder og dilemmaer, i og på tværs af LB’s praksisfællesskab i Husum og øvrige handlesammenhænge ud fra et social praksis teoretisk grundlag.

Problemformulering: Hvilke muligheder & modsætninger bidrager til overskridende læring og peger Livsbanens og de unges praksis i udvidende retning analyseret i og på tværs af de unges forskellige handlesammenhænge & fællesskaber med vægt på et ungeperspektiv?

Forskningsspørgsmål

  1. Hvilke handlegrunde har de unge for at deltage i LB’s fælles tredje aktiviteter?
  2. Hvilke muligheder og dilemmaer opstår der i drengenes deltagelse i og på tværs af forskellige og modsætningsfulde sammenhænge og fællesskaber og hvorvidt har det betydning for deres orienteringer og rettetheder? (hvilke interesser og anliggender, de forfølger?)
  3. Hvorvidt kan en solidarisk og deltagende kritik af Livsbanen praksis være med til at overskride marginalisering og skabe nye handlemuligheder for Livsbanens og de unges praksis?

Præsentation af fremgangsmåde: Specialets empiri består af bl.a. praksisrefleksioner (2013), deltagerobservationer i LB (2013-2014), interviews med de unge (2014), samtaler & møder med Lisette & Jesper (2014), deltagerobservationer ved koncerter & i skoleregi (2014) samt nogle af de unges raptekster (2014). Analytisk vægtes særligt de unges tværkontekstuelle deltagelse, herunder overskridende læring, social selvforståelse, rekontekstualisering og rettetheder, samt en kritisk stillingtagen til, hvordan ”det fælles tredje” kan forstås i praksis såvel som teoretisk ud fra et sammensat, empirisk grundlag.

 

2. Forskningsbaseret speciale af Morten Lørup Poulsen

Arbejdstitel: Livsbanens rekontekstualisering i Sydhavnen.

Formålet med denne undersøgelse er at komme til forståelse med udviklingen af Livsbanens arbejdsbegreber og metoder når de rekontekstualiseres i  Livsbanens afdeling i Sydhavnen.

Specialet har særligt fokus på hvordan lokalområdets unge har indflydelse på Livsbanens praksis og hvordan dynamikken i det lokale tværfaglige samarbejde udvikles, samt hvordan de fysiske rammer og placeringen på Bavnehøj Skoles område, lige overfor et juniorklubprojekt, skaber unikke betingelser og muligheder.

Nuværende forskningsspørgsmål:

- Hvordan konceptualiseres Livsbanens arbejdsbegreber og metoder i den nye afdeling i Sydhavnen?.

Hvilke forskelligheder/ligheder viser sig i Sydhavnens praksis?

Undersøgelsens empiri indsamles som feltnoter gennem deltagelse som frivillig i afdelingen, interviews med udvalgte tilknyttede konsulenter/pædagoger og unge, og evt. tætte lokale samarbejdspartnere. Indsamling og behandling af undersøgelsens empiri vil have sit metodiske og etiske udgangspunkt indenfor den kritisk psykologisk tænkning og socialpraksis teori, herunder praksisforskning.